teva

MS-H Vaccin

vaccin mot Mycoplasma synoviae

Vad är MS-H Vaccin?


MS-H Vaccin är ett vaccin som innehåller den så kallade MS-H-stammen av bakterien

Mycoplasma synoviae.


Vad används MS-H Vaccin för?


MS-H Vaccin ges till kycklingar från fem veckors ålder för att skydda dem mot Mycoplasma synoviae. Denna bakterie orsakar infektioner hos fåglar, vanligtvis i lungor och ”luftsäckar”, särskilda säckar hos fåglar där luften lagras under andningen. Infektion med Mycoplasma synoviae förknippas också med sämre skalkvalitet. MS-H Vaccin ges till unga kycklingar som föds upp till slaktkycklingar (för köttets skull) och värphöns (för äggproduktion) för att minska skadorna på luftsäckarna och minska antalet ägg med onormalt skal.


MS-H Vaccin ges som en ögondroppe i ena ögat. Hela flocken ska vaccineras samtidigt.


Hur verkar MS-H Vaccin?


MS-H Vaccin innehåller en levande, försvagad stam av Mycoplasma synoviae. ”Försvagat” innebär att stammen först har försvagats så att den inte orsakar sjukdom.


MS-H Vaccin, liksom alla vacciner, verkar genom att ”lära” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) hur det ska försvara sig mot en sjukdom. När MS-H Vaccin ges till kycklingar uppfattas den


försvagade stammen som ”främmande” av immunsystemet som börjar försvara sig mot den. Om djuren i framtiden exponeras för Mycoplasma synoviae kommer immunsystemet att kunna reagera mycket snabbare. Detta bidrar till att skydda mot sjukdomen.


Hur har MS-H Vaccins effekt undersökts?


Företaget har redovisat data från laboratoriestudier och en fältstudie. I laboratoriestudierna ingick en challenge-studie för Mycoplasma synoviae-infektion samt en studie där man undersökte effekten av vaccination på onormal skalbildning. I fältstudien undersöktes hur vaccinerade kycklingar klarade sig när de flyttades till flockar som hade haft Mycoplasma synoviae-infektion.


Vilken nytta har MS-H Vaccin visat vid studierna?


Laboratoriestudierna visade att MS-H Vaccin minskar skadorna på luftsäckarna och minskar antalet ägg med onormal skalbildning. Fältstudien gav ingen ytterligare information.


Vilka är riskerna med MS-H Vaccin?


Vaccinet har inga kända biverkningar.


Det ska inte ges till äggläggande fåglar eller inom fem veckor före äggläggningsperioden.


Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?


Vid oavsiktligt stänk av vaccin i ansiktet och ögonen ska man skölja noggrant med vatten.


Vilken är karenstiden?


Karenstiden är den tid som ska gå från det att läkemedlet har administrerats tills djuret kan slaktas och kött, ägg eller mjölk kan användas som människoföda. Karenstiden för MS-H Vaccin för kött och ägg är noll dagar.


Varför har MS-H Vaccin godkänts?


CVMP fann att fördelarna med MS-H Vaccin är större än riskerna för aktiv immunisering av framtida avelsdjur för produktion av slaktkycklingar och värphöns samt framtida värphöns för att minska luftsäckslesioner och minska antalet ägg med onormal skalbildning orsakat av Mycoplasma synoviae, och rekommenderade att MS-H Vaccin skulle godkännas för försäljning. Nytta/riskförhållandet behandlas i modulen med den vetenskapliga diskussionen i detta EPAR.


Mer information om MS-H Vaccin


Den 14/06/2011 beviljade Europeiska kommissionen Pharmsure Ltd ett godkännande för försäljning av MS-H Vaccin som gäller i hela Europeiska unionen. Information om denna produkts förskrivningsstatus finns på etiketten/ytterförpackningen.


Denna sammanfattning aktualiserades senast 14/06/2011.


MS-H Vaccin


Sida 2/2


EMA/478001/2011 EMEA/V/C/000161


Sammanfattning av EPAR för allmänheten


MS-H Vaccin

vaccin mot Mycoplasma synoviae, stammen MS-H


Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.


Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.


Hemsida
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomi

© 2015.