allergan

Stocrin

efavirenz

Čo je liek Stocrin?


Stocrin je liek, ktorý obsahuje účinnú látku efavirenz. Je dostupný vo forme kapsúl (50, 100, 200 mg), tabliet (50, 200 a 600 mg) a perorálneho roztoku (30 mg/ml).


Na čo sa liek Stocrin používa?


Stocrin je antivírusový liek. Používa sa spolu s ďalšími protivírusovými liekmi na liečbu dospelých a detí vo veku tri roky alebo starších infikovaných vírusom ľudskej imunodeficiencie typu 1 (HIV 1), ktorý spôsobuje syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS).


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


Ako sa liek Stocrin užíva?


Liečbu liekom Stocrin má začať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou infekcie HIV. Liek Stocrin sa musí podávať v kombinácii s ďalšími antivírusovými liekmi. Odporúča sa, aby pacienti užívali liek Stocrin nalačno a bez jedla, najlepšie pred spaním.


Odporúčaná dávka lieku Stocrin pre dospelých je 600 mg raz denne. U detí od troch do 17 rokov dávka závisí od telesnej hmotnosti. U pacientov, ktorí nedokážu prehltnúť kapsule alebo tablety, sa liek Stocrin môže podávať vo forme perorálneho roztoku. Dávku lieku Stocrin je potrebné znížiť u pacientov užívajúcich vorikonazol (používaný na liečbu hubových infekcií). U pacientov užívajúcich rifampicín

(antibiotikum) môže byť potrebná vyššia dávka lieku Stocrin.


Podrobné informácie sa nachádzajú v súhrne charakteristických vlastností lieku (súčasť správy EPAR).

Akým spôsobom liek Stocrin účinkuje?


Účinná látka v lieku Stocrin, efavirenz, je nenukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy (NNRTI). Blokuje aktivitu reverznej transkriptázy, čo je enzým produkovaný vírusom HIV, ktorý mu umožňuje

infikovať bunky v tele a vytvárať viac vírusov. Liek Stocrin, užívaný v kombinácii s ďalšími

antivírusovými liekmi, blokuje tento enzým, čím znižuje množstvo vírusu HIV v krvi a udržiava ho

na nízkej úrovni. Liek Stocrin nelieči infekciu HIV ani AIDS, môže však oddialiť poškodenie imunitného systému a rozvoj infekcií a ochorení spojených s AIDS.


Ako bol liek Stocrin skúmaný?


Liek Stocrin bol skúmaný v troch hlavných štúdiách, ktoré zahŕňali vyše 1 100 dospelých osôb:Opatrnosť sa vyžaduje aj pri súčasnom užití lieku Stocrin a iných liekov. Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.


Prečo bol liek Stocrin povolený?


Výbor CHMP rozhodol, že prínos lieku Stocrin je väčší ako riziká spojené s jeho používaním pri antivírusovej kombinovanej liečbe dospelých, adolescentov a detí vo veku od troch rokov infikovaných vírusom HIV. Výbor poznamenal, že liek Stocrin nebol dostatočne preskúmaný u pacientov

s pokročilým ochorením (počet buniek CD4 nižší ako 50 buniek/mm3) alebo po liečbe inhibítormi

proteázy (ďalším typom antivírusového lieku), ktorá neúčinkovala. Výbor tiež poznamenal, že existuje málo informácií o prínose liečby vrátane liečby inhibítorom proteázy u pacientov, ktorí boli liečení liekom Stocrin v minulosti, ale liek prestal účinkovať, hoci neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že inhibítory proteázy nemusia účinkovať u týchto pacientov. Výbor odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku Stocrin na trh.


Ďalšie informácie o lieku Stocrin


Dňa 28. mája 1999 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Stocrin na trh platné v celej Európskej únii.


Úplné znenie správy EPAR o lieku Stocrin sa nachádza na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Ak potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Stocrin, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika.


Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 09-2013


EMA/575985/2013 EMEA/H/C/000250


Súhrn správy EPAR pre verejnosť


Stocrin

efavirenz


Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Stocrin. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyhodnotil liek a dospel k stanovisku v prospech vydania povolenia na uvedenie na trh, ako aj k odporúčaniam, ako používať liek Stocrin.


Domovská stránka
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisHrvatskiItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.