daiichi

Semintra

telmisartaan

Mis on Semintra?


Semintra on veterinaarravim, mis sisaldab toimeainena telmisartaani. Seda turustatakse 4 mg suukaudse lahusena.


Milleks Semintrat kasutatakse?


Semintrat kasutatakse proteinuuria (valk uriinis) vähendamiseks. See võib esineda kroonilise (pikaajalise) neeruhaigusega kassidel ja on vanemate kasside sage haigus, mille tunnus on neerutalitluse järk-järguline halvenemise aja jooksul.


Soovituslik annus on 1 mg telmisartaani kehamassi kg kohta üks kord ööpäevas manustatuna suu kaudu pakendis oleva annustamissüstla abil.


Kuidas Semintra toimib?


Semintra toimeaine telmisartaan on angiotensiin II retseptori antagonist, mis blokeerib organismi hormooni angiotensiin II toime. Angiotensiin II on tugev vasokonstriktor (veresooni ahendav aine). Blokeerides retseptorid, millega angiotensiin II tavaliselt seondub, peatab telmisartaan hormooni toime ja soodustab veresoonte laienemist. See vähendab vererõhku, mis omakorda vähendab valku uriinis ja võib seeläbi aeglustada neeruhaiguse süvenemist.

Kuidas Semintrat uuriti?


Semintrat võrreldi benasepriiliga (samuti proteinuuria vähendamiseks kasutatav veterinaarravim) väliuuringus, milles uuriti 224 peamiselt üle 11-aastast kroonilise neeruhaigusega kassi. Efektiivsuse põhinäitaja oli efektiivsus proteinuuria vähendamisel.


Milles seisneb uuringute põhjal Semintra kasulikkus?


Semintra oli proteinuuria vähendamisel kroonilise neeruhaigusega kassidel sama efektiivne kui benasepriil. Semintra vähendas valku uriinis esimese seitsme päeva jooksul alates ravi algusest.


Mis riskid Semintraga kaasnevad?


Kerged ja mööduvad sooli mõjutavad kõrvalnähud (esinenud 1–10 loomal 10 000st) olid esinemissageduse vähenemise järjestuses kerge ja vahelduv regurgitatsioon, oksendamine, kõhulahtisus ja pehme väljaheide. Täheldati ka vererõhu ja vere punaliblede sisalduse vähenemist.


Semintra kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.


Semintrat ei tohi anda tiinetele ega imetavatele kassidele. Semintrat ei tohi anda ka loomadele, kes on telmisartaani või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud.


Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?


Semintra juhusliku neelamise korral tuleb viivitamata pöörduda arsti poole ja näidata arstile pakendi infolehte või etiketti. Semintrat andev inimene peab vältima ravimi sattumist silma. Semintra sattumisel silma tuleb silmi loputada veega. Pärast ravimi manustamist tuleb pesta käsi. Eriti hoolikalt tuleb vältida ravimiga kokkupuudet raseduse ajal. Inimesed, kes on telmisartaani või muude angiotensiin II retseptori antagonistide suhtes ülitundlikud, peavad vältima kokkupuudet Semintraga.


Miks Semintra heaks kiideti?


Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustusel on Semintra kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda Semintra müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on

käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes.


Muu teave Semintra kohta


Euroopa Komisjon andis Semintra müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 13.02.2013. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.


Kokkuvõtte viimane uuendus: 13.02.2013.


EMA/807628/2012 EMEA/V/C/002436


Kokkuvõte üldsusele


Semintra

telmisartaan


Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.


See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).


Koduleht
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.