novo

Semintra

telmisartan

Hvad er Semintra?


Semintra er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof telmisartan. Det fås som en 4 mg/ml oral opløsning.


Hvad anvendes Semintra til?


Semintra anvendes til at mindske proteinuri (øget mængde af protein i urinen). Proteinuri kan forekomme hos katte med kronisk (langvarig) nyresygdom. Dette er en almindelig sygdom hos ældre katte. Den er kendetegnet ved, at nyrefunktionen gradvist forringes med tiden.


Den anbefalede dosis er 1 mg telmisartan/kg legemsvægt, som gives en gang dagligt direkte i munden ved hjælp af den medfølgende doseringssprøjte.


Hvordan virker Semintra?


Det aktive stof i Semintra, telmisartan, er en angiotensin II-receptorantagonist, hvilket betyder, at den blokerer virkningen af et hormon i kroppen, der kaldes angiotensin II. Angiotensin II er en kraftig vasokonstriktor (et stof, der indsnævrer blodkarrene). Ved at blokere den receptor, som angiotensin II normalt binder sig til, forhindrer telmisartan hormonet i at have nogen virkning, og blodkarrene kan således udvide sig. Dette medfører, at blodtrykket falder, hvorved mængden af protein i urinen mindskes, hvilket kan forhale nyresygdommens progression.

Hvordan blev Semintra undersøgt?


Semintra blev sammenlignet med benazepril (et andet veterinærlægemiddel, som anvendes til at mindske proteinuri) i en undersøgelse i felten hos 224 katte, som hovedsaglig var over 11 år, og som havde kronisk nyresygdom. Virkningen blev hovedsagelig målt på evnen til at reducere proteinuri.


Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Semintra?


Semintra var lige så effektivt som benazepril til at mindske proteinuri hos katte med kronisk nyresygdom. Semintra mindskede mængden af protein i urinen inden for en uge, efter at behandlingen begyndte.


Hvilken risiko er der forbundet med Semintra?


Milde og forbigående bivirkninger, som påvirker tarmen (set hos flere end 1, men færre end ti ud af 10 000 dyr), forekom sjældent. Det drejede sig om (efter faldende hyppighed) milde og periodiske

opstød (regurgitation), opkastning, diarré eller blød afføring. Et fald i blodtrykket og i antallet af røde

blodlegemer kunne også iagttages.

Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Semintra fremgår af indlægssedlen. Semintra må ikke anvendes hos drægtige eller diegivende katte. Det må ikke anvendes til dyr, som er

overfølsomme over for telmisartan eller over nogen af indholdsstofferne i lægemidlet.


Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?


I tilfælde af utilsigtet indtagelse af Semintra skal der straks søges lægehjælp. Vis indlægssedlen eller etiketten til lægen. Den person, som indgiver Semintra, skal undgå at få lægemidlet i øjnene. I

tilfælde af utilsigtet øjenkontakt skylles øjnene med vand. Hænderne skal vaskes efter administration

af lægemidlet. Gravide kvinder skal udvise særlig forsigtighed for at undgå kontakt med lægemidlet. Personer med overfølsomhed over for telmisartan eller andre angiotensin II-receptorantagonister bør

undgå kontakt med Semintra.


Hvorfor blev Semintra godkendt?


Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Semintra opvejer risiciene, når det anvendes ved den godkendte indikation, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Semintra. Benefit/risk-forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.


Andre oplysninger om Semintra:


Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Semintra den 13.02.2013. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.


Dette sammendrag blev sidst ajourført i 13.02.2013.


EMA/807628/2012 EMEA/V/C/002436


EPAR - sammendrag for offentligheden


Semintra

telmisartan


Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.


Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige drøftelse (også en del af denne EPAR).


Hjemmeside
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.