celgene

Saxenda

liraglutidum

Co je Saxenda a k čemu se používá?


Saxenda je léčivý přípravek, který se používá společně s dietou a cvičením k úpravě hmotnosti u dospělých:BMI je hodnota, která vztahuje tělesnou hmotnost k výšce. Přípravek Saxenda obsahuje léčivou látku liraglutid.

Jak se přípravek Saxenda používá?


Přípravek Saxenda je dostupný ve formě injekčního roztoku v předplněných perech. Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


Přípravek Saxenda se podává injekčně jednou denně, pokud možno každý den ve stejnou dobu. Aplikuje se injekčně pod kůži do stehna, horní části paže nebo břicha. Počáteční dávka je 0,6 mg denně. Tato dávka se poté zvyšuje každý týden o 0,6 mg na maximálně 3,0 mg denně.


Léčba přípravkem Saxenda by měla být ukončena, pokud pacient po 12 týdnech léčby 3 mg přípravku Saxenda denně neztratí minimálně 5 % výchozí tělesné hmotnosti. Jednou ročně by měl lékař přehodnotit, zda je nutné pokračovat v léčbě.


Jak přípravek Saxenda působí?


Léčivá látka v přípravku Saxenda, liraglutid, je „agonista receptoru pro glukagonu podobný peptid-1 (GLP-1)“, který je již v Evropské unii registrován jako přípravek Victoza v nižších dávkách (do 1,8 mg denně) pro léčbu diabetu 2. typu.


Přesný mechanismus účinku přípravku Saxenda na úbytek hmotnosti není zcela znám, zdá se však, že přípravek působí na části mozku regulující chuť k jídlu tím, že se naváže na receptory GLP-1

v mozkových buňkách a tak zvyšuje pocit plnosti a snižuje pocit hladu.


Jaké přínosy přípravku Saxenda byly prokázány v průběhu studií?


Účinnost přípravku Saxenda při snižování tělesné hmotnosti byla prokázána v 5 hlavních studiích, do nichž bylo zařazeno 5 800 obézních pacientů nebo pacientů s nadváhou a které trvaly až 56 týdnů. Přípravek Saxenda v nich byl porovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Pacienti ve studiích dostávali léčivý přípravek v rámci programu snižování hmotnosti, který zahrnoval také konzultace a poradenství ohledně diety a cvičení.


Shrneme-li výsledky těchto 5 studií, přípravek Saxenda v denní dávce 3 mg vedl k 7,5% snížení tělesné hmotnosti oproti 2,3% snížení u pacientů užívajících placebo. U pacientů léčených přípravkem Saxenda se v prvních 40 týdnech léčby tělesná hmotnost dále snižovala a poté byl dosažený úbytek hmotnosti udržen. Úbytek hmotnosti byl výraznější u žen než u mužů.


Když se číselné údaje z hlavních studií znovu analyzovaly konzervativnější metodou, jež předpokládala, že pacienti, kteří studii nedokončili (přibližně 30 %), nezaznamenali žádné zlepšení, byly u přípravku Saxenda konstatovány podobné, i když nižší úbytky hmotnosti.


Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Saxenda?


Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Saxenda (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) jsou nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, průjem a zácpa.


Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Saxenda je uveden v příbalové informaci.


Na základě čeho byl přípravek Saxenda schválen?


Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Saxenda převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor CHMP vzal v úvahu, že přípravek Saxenda má mírný (zvláště u mužů), ale stále klinicky významný účinek na úbytek hmotnosti. Pokud jde o bezpečnost, nejčastější nežádoucí účinky přípravku Saxenda souvisí se žaludkem a střevy,

např. nauzea. Aby se tyto účinky omezily, dávka přípravku Saxenda se při zahájení léčby pomalu zvyšuje po dobu 4 týdnů. Další informace o dlouhodobé bezpečnosti liraglutidu (zejména jeho účinků na srdce a krevní cévy) se očekávají z probíhající studie s přípravkem Victoza.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného používání přípravku Saxenda?


K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Saxenda byl vypracován plán řízení rizik. Na základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Saxenda zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i pacienti.


Další informace jsou uvedeny ve shrnutíplánuřízenírizik.


Další informace o přípravku Saxenda


Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Saxenda platné v celé Evropské unii dne

23. března 2015.


Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Saxenda je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Findmedicine/Humanmedicines/European publicassessmentreports. Další informace o léčbě přípravkem Saxenda naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2015.


EMA/240671/2015 EMEA/H/C/003780


Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost


Saxenda

liraglutidum


Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek Saxenda. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Saxenda používat.


Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Saxenda, pacienti by si měli přečíst příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.


Domovská stránka
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BalgarskiDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisHrvatskiItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.